Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането и разширяването на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование.

Дигиталната икономика е заела убедително своето място и хората вече осъзнават, че уменията в тази сфера са от ключово значение днес. Това се отнася не само за предприемачите, но също и за всеки, който търси добре платена и вдъхновяваща работа.

В последните години ДФСГ „Интелект“  приоритетно работи в посока дигитализация на учебния процес и включване на цифровите технологии активно в процеса на обучение. Част от учениците в  специалностите „Икономическа информатика“, „Икономическо информационно осигуряване“ и „Електронна търговия“, наред с другите от: „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“, „Бизнес администрация“ и „Съдебна администрация“, „Търговия“ – дуална форма на образование работиха през последните години по теми като:

  • „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички“,
  • „ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС – ирландски практики за развитие на ключови IT умения при младите хора“
  • „ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ в управлението на бизнес процесите – развитие на професионалната подготовка за нуждите на бизнеса“
  • „STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО образование – синхрон между реалното и дигиталното“

Това е една естествена основа да продължим да се развиваме в тази посока и през 2022 г. кандидатствайки по Еразъм+ като акредитирана институция – № 2020-1-BG01-KA120-VET-094749 с проектно предложение на тема ни одобриха:

Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството.

Гореизложеното ни провокира да използваме възможността по настоящата покана да обменим опита си в реална бизнес среда в Италия, гарантирана от партньора ни HumaCapiAct.

Чрез мобилностите и практиката, които ще реализираме ние ще обогатим и надградим  моделите на работа за цифровизация в образованието, което ще спомогне и процеса на адаптиране на нашите ученици в бъдеще към новата дигитална работната среда.

В подкрепа на избраната от нас тема и в продължение на училищната ни политика за активна връзка с бизнеса традиционно организираме съвместни срещи с млади предприемачи в региона и страната, което породи и мотивацията ни при откриване на специалността „Търговия“ – дуална форма на образование. С настоящият проект ще потърсим алтернативи за синхрон и генериране на бизнес идеи с представители на бизнеса от партниращите ни фирми в Торино – Италия в някои икономически сектори като: технологии и ИКТ, банки и застрахователни компании, мода, и др.

Допълнителните АКЦЕНТИ в нашият проект са:

  1. Устойчиви инвестиции, качество и ефективност на системите за образование – разширяване уменията, компетенциите и капацитета на педагогическите специалисти от гимназията, чрез интегрирани учебни модули, проектно базирано обучение за повишаване на дигиталната грамотност и креативност на учениците в посока – ГЪВКАВОСТ – ДОВЕРИЕ – ЕФЕКТИВНОСТ – КАЧЕСТВО – ЦИФРОВИЗАЦИЯ.
  2. Засилване развитието на ключовите IT компетенции в основните области за подобряването на дигиталната учебна среда и усъвършенстване уменията за участие в бизнес средата.

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в задължителни и извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM работилницата за едно IT сътрудничество. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. се очаква проекта да има и известен социализиращ ефект.

Дигиталната трансформация на обществото поставя все по-високи изисквания към средното професионално образование и подготовката на младите, в т.ч. и по отношение на ключовите IT умения в сферата на предприемачеството.

ДФСГ „Интелект“ като водеща образователна институция, активно използваща  цифровизацията и цифровите инструменти в образованието, приема дигиталното предизвикателство за нови знания и умения и създава  възможности за подрастващите и преподавателите в гимназията, като вгражда дигиталното обучение в учебния процес.

Проектът е насочен към:

  • реалните нужди на участниците /ученици и преподавателите/ за справяне с обучението в дигитална среда;
  • придобиване на нови  знания и умения, развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството;
  • последващият цифров дивидент за младите хора, прилагайки уменията си в бизнеса.

Въвеждането на  съвременни иновативни стратегии в организацията и съдържанието на преподаването, насърчавайки активното учене, креативността, творчеството и критическото мислене на учениците е основна и неделима част от идеята за изграждане на активна и граждански осъзната личност в съвременното европейско общество на XXI век.