Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност сред подрастващите, мотивирайки ги с включване в мобилностите по проекта.

По-конкретно учениците, преки бенефициенти след  въвеждането на системен и комплексен  подход за интегриране на образователните технологии ще  развият ключови IT умения в сферата на предприемачеството и ще съумеят да трансферират наученото по време на мобилностите в следващата учебна година, което ще насърчи мотивацията им непосредствено преди завършването.

С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително и извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • УСВОЯВАНЕ на знания и умения за работа в дигиталната сфера на съвременното предприемачество;
  • ПООЩРЯВАНЕ на иновациите и разпространяване на креативни идеи и практики получени посредством мобилността и прилагане в условията на гимназията;
  • ПОДОБРЯВАНЕ на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • НАМАЛЯВАНЕ на различията в резултатите от ученето в следствие на споделяне на ресурсите;
  • МОДЕРНИЗИРАНЕ на методите и средствата за обучение, включване на дигиталните инструменти в учебния процес;
  • ПОВИШАВАНЕ на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • НАСЪРЧАВАНЕ модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • ОСИГУРЯВАНЕ на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване;
  • РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ на проектните резултати с цел  да се повиши качеството на обучението чрез въвеждане на иновации за активно учене в учебния процес и възможността да се прилагат успешно иновативни STEM идеи за практически дейности в клас;
  • ОБМЯНА НА ОПИТ с колеги от Италия;