Очакваме следните РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ:

*Създаване и развитие на международните ни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Италия, като част от Европа;

*Променена учебна среда, подкрепяща ученето и творчеството, интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на бъдещата професионална реализация;

*Разширяване на дигиталната грамотност за учениците, участващи в мобилността и повишаване на професионалните компетентности на учителите;

*Надграждане на знанията, уменията и компетенциите на преподавателите и учениците, създаване на условия за личностно и кариерно развитие, като част от съвременните IT тенденции;

*Въведени иновативни методи и IT инструменти за планиране и преподаване на уроците, широко прилагане на проектно базиран образователен процес в съчетание с цифровите инструменти, различни видове оценяване;

*Създаване на кредит на доверие и повишаване на познанията в т.ч. и езиковите в контекста на глобализацията на икономическите процеси;

*Разширяване на проектния ни опит и интегриране на гимназията в Европейското образователно пространство с цел проспериращо бъдеще в дигиталната ера;

Ще включим представители както на местния бизнес, така и на партньорите от Италия. Идеята е да продължим комуникацията си онлайн с цел устойчивост на постигнатите резултати и базирайки се на надградените професионални умения да създадем съвместно онлайн пространство – виртуален инкубатор.

STEM сътрудничеството по проекта „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството„ и споделянето на опита за придобитите знания, умения и компетенции в сферата на предприемачеството ще надгради образователната ни стратегия, което е една нова възможност за повишаване на професионалните възможности на учителите в подкрепа на глобалното образование.