Покана до членовете на Обществения съвет

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ гр. Плевен УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Поканени сте на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 15.12.2022 г. от 17.30 часа, в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: Избор на председател на Обществения съвет

Общо събрание – Обществен съвет

На 15 декември от 18,00 часа в зала „Библиотека“ на ДФСГ „Интелект“ ще се състои Общо събрание на родителите при следния дневен ред: – Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата; – Функции и организация на работата на Обществения съвет; – Излъчване на представители на родителите за…

Обществен съвет

За подпомагане развитието на ДФСГ „Интелект“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към гимназията. Можете да се запознаете с Правилника за създаването,…

Обществен съвет

За подпомагане развитието на ДФСГ „Интелект“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към гимназията. Можете да се запознаете с Правилника за създаването,…