Клуб „Intellect NEWS – училищна медия“

На 29 март 2017 година от 12,30 часа в зала „Европа“ на ДФСГ „Интелект“ се проведе публична изява на клуб„Intellect NEWS – училищна медия“. Тема на събитието:  Представяне на актуализираните секции в сайта на гимназията и проект на училищен вестник. Водещ на събитието:  Георги Прусийски, създател на първата IT академия в Плевен – WEBRIKA Academy…

Клуб „Млад счетоводител“

С цел запознаване на учениците със счетоводни казуси от  практиката, клуб „Млад счетоводител“ посетиха счетоводна къща „Евро стил Р“ ЕООД Плевен на  03.03.2017 г. от 12.30 часа. Главният счетоводител на фирмата запозната учениците с дейността на счетоводната къща и с конкретни счетоводни казуси от дейността на фирмата при отчитане на данъците. При посещение на счетоводна…

Клуб „Българският език в основата на интеркултурната комуникация“

За подготовката на събитието участниците в групата, съвместно с родители, подбраха авторите и произведенията за рецитала, които най-добре отразяват красотата, богатството и величието на българския език. Участниците в рецитала преминаха през обучителен период , който включваше няколко теми: умения за публично изпълнение на поетичен текст-темпо, ударения, интонация и др. , изражение на лицето, положение на…

Клуб “ ХОРОВОДЕЦ „

На 01.03.2017г. се проведе публична изява  на учениците от  Клуб „Хороводец“ с ръководител Галя Димитрова. Темата на събитието беше „Надиграване-танцова постановка“. Изявата се състоя в зала „Библиотека“ на  ДФСГ „Интелект“.  Публика в залата бяха ученици, учители и служители от гимназията, както и 21ученици и 13учители от 6 държави – Испания, Полша, Словакия, Италия, Турция и…

Клуб “ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО „

Учениците  от  клуб  “Предприемачеството -провал, успех, фалит – управление на времето“  инициираха една прекрасна среща с представители от местния бизнес/г-н Г.Русинов-представител на търговската камара и г-н К.Цветков-управител на БАКБ/. Срещата бе превърната в дискусия по въпросите свързани с рисковете на бизнеса, формулата за успех, управление на времето и корпоративната култура. Учениците задаваха множество въпроси и…

Ателие „Web дизайн и Интернет програмиране“

Участници в ателието се включиха в дискусия на тема „Избор на професионална реализация“, актуална за учениците от 11 клас. Участниците се запознаха с дейността на WEBRIKA Academy и възможностите за обучения по интересни за тях теми. На срещата присъстваха и ученици от Клуб „Intellect NEWS – училищна медия“ с р-л Ани Андреева. Водещи на събитието…

Ателие “ МАТЕМАТИКАТА – ??? и отговори“

На 15 март се проведе среща , на която дискутирахме заедно с участниците в клуба „ Математиката въпроси и отговори“ и техните родители редица въпроси. Родителите смятат, че децата им получават допълнителни възможности за усвояване на учебния материал и определено този формат на проекта е  ефективен. Те предлагат да се изполват както традиционни, така и…

Aрт клуб „Интелект“

Представителна изява на АРТ-клуб „ Интелект“– г. Плевен                      Темата на събитието : „Най-красивата мартеница“ На 01.03.2017г. в ДФСГ „Интелект“ чествахме празника „Баба Марта“. Първи март е не само началният ден на месеца, който връзва мартеници за здраве и късмет, но и първата стъпка, предвещаваща идващата усмивка на пролетта и пробуждането на природата в родната…

Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. От началото на учебната 2016 –…