Процедура за подбор на участници

П Р О Ц Е Д У Р А ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ по проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички” по програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ № 2018-1-BG01-KA116-047187 ПЪРВИ ЕТАП ПОДБОР ПО ФОРМАЛНИ КРИТЕРИИ Кандидат-участниците подават заявления и декларация по образец до Комисията за подбор на участници в периода 19.09.2018 г.…