Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) и присъствено oбучение за периода 23.11-23.12.2020г.

Уважаеми родители и ученици,  В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието и т.1 от Заповед №РД-01-275/13.11.2020г. на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че считано от 23.11.2020г. (понеделник) ДФСГ „Интелект“ – Плевен, прилага алгоритъм за приоритетност и редуване съгласно приложения  график. Графикът е приет на заседание на ПС с Протокол №4 от 13.11.2020 г.и…