Покана до членовете на Обществения съвет

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ гр. Плевен УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Поканени сте на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 15.12.2022 г. от 17.30 часа, в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: Избор на председател на Обществения съвет