ИНТЕЛЕКТ говори за БИЗНЕС

Днес 15 юни, само няколко дни след деня на ИКОНОМИСТА в ДФСГ „Интелект“ се проведе поредната среща с ученици от 11 в и 11 г клас, специалности Икономика и мениджъмнт и Бизнес администрация. Срещата води Милослав Григоров , бивш възпитаник на гимназията и Управител на Общинска банка. Тема:  „Влогонабирателна, депозитна и кредитна дейност на ТБ.…

Ученици от ДФСГ „Интелект“ получиха сертификати след подготовката за проекта в Италия

ДФСГ „Интелект“  приключи предварителната подготовка на групата ползватели по проекта  „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ- развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството“ . Премина предварителната подготовка на участниците в проекта. За успешно й приключване и нивото на придобитите знания, умения и компетенции в сферата на предприемачеството – част от подготовката по проекта в…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Web дизайн“ Цели: Изграждане на задълбочени познания за основните възможности на програмния език HTML и средата за разработка на уеб страници Dreamweaver, както и CMS платформи. Допълване на знания и умения от часовете по ИТ-ООП. Подготовка на нужни умения и знания по създаване на уеб сайт за по-горни класове. Усвояване на основните инструменти за…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Млад математик“ Цели: развитие не ключови компетентности в областта на математиката и логическото мислене на учениците; повишаване на мотивацията на учениците за учене; развитие на въображението, творчеството, креативността и логическата мисъл; овладяване на умения за работа в екип; учениците да откриват приложенията на математиката в реалния живот; да изградят самочувствие за участие в олимпиади…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Математика от А до Я“ Цели: развитие не ключови компетентности в областта на математиката и логическото мислене на учениците; повишаване на мотивацията на учениците за учене; развитие на въображението, творчеството, креативността и логическата мисъл; овладяване на умения за работа в екип; учениците да откриват приложенията на математиката в реалния живот; да изградят самочувствие за…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Знам и мога“ Цели: Целта на обучението в клуба е да се попълнят пропуските в учебния материал по математика ЗП и повишаване на резултатите в учебния процес. Да се повиши интереса към науката математика и да се постигнат по-високи резултати на предстоящото НВО. Очаквани резултати: Попълване на пропуските в изучавания материал; Повишаване на интереса…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Математика за всеки“ Цели: Целта на обучението в клуба е да се попълнят пропуските в учебния материал по математика ЗП и повишаване на резултатите в учебния процес. Да се повиши интереса към науката математика и да се постигнат по-високи резултати на предстоящото НВО. Очаквани резултати: Попълване на пропуските в изучавания материал; Повишаване на интереса…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „ЕВРОПА“ Цели: Обучението по гражданско образование е в основата на личностното развитие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество. Гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на ученика като гражданин на Република България и на Европейския съюз и…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Лидерите с Интелект“ Цели: Занимания в групата по интереси ще помогнат на учениците да развият своите лидерски качества и да се включат в различни дейности, както и ще подпомогнат комуникацията между отделните класове. Най-полезното място за изява на младите лидери е именно ученическия съвет в гимназията, той е мястото, където учениците дават предложения, обменят…