Мисия

Подготовка на висококвалифицирани и конкуретноспособни кадри, чрез развитие на индивидуалните им способности и интереси, посредством мотивиран екип професионалисти и в сътрудничество с бизнеса.

Визия

През периода 2015-2020 година ДФСГ „Интелект” да бъде водещо училище, с високо качество на обучението, основано на добра материално-техническа база и отлично подготвени преподаватели, използващи иновативни  методи, в контекста на съвременните европейски и световни тенденции в образованието.

Цели

Да постигнем и поддържаме висок процент реализирани млади хора;
Да повишим потенциала на всеки един ученик;
Да осигурим модерна материална база;
Да създадем условия за кариерно развитие на преподавателите;
Да утвърдим атмосфера на толерантност, сътрудничество и уважение сред участниците в образователния процес.

Приоритети

Да възпитаваме и реализираме физически здрави, морално устойчиви и конкуретноспособни млади хора.
Да повишаваме качеството на обучение чрез използване на иновативни методи;
Да реализираме проекти и програми, с цел усъвършенстване на личностния потенциал.

Важни новини

Финална среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“

На 26 ноември 2020 г. в Концертната зала на плевенската гимназия се проведе финалната среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“. В…

Прочети повече

„Магията на предприемачеството“ в Световната седмица на предприемачеството в ДФСГ „Интелект “- град Плевен

В концертната зала на ДФСГ „Интелект“ се проведе комбиниран и открит урок по повод „Световната седмица на предприемачеството“, организиран със съдействието на Джуниър Ачийвмънт България,…

Прочети повече

Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) и присъствено oбучение за периода 23.11-23.12.2020г.

Уважаеми родители и ученици,  В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието и т.1 от Заповед №РД-01-275/13.11.2020г. на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че…

Прочети повече

ДФСГ „Интелект“ отбеляза Световната седмица на предприемачеството 16-22.11.2020г.

Иновационен лагер за генериране на идеи „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“. Световната седмица на предприемачеството чества своята тринадесета годишнина. От старта си през 2008…

Прочети повече

Специалности

null

Професионално направление: 343 Финанси, банково и
зaстрахователно дело
Професия: 343010 Финансист

null

Специалност ``Малък и среден бизнес ``

Професионално направление: 345  Счетоводство и данъци
Професия: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

null

Професионално направление:   343 Финанси, банково и зaстрахователно дело
Професия: 343010 Финансист

null

Специалност ``Митническа и данъчна администрация``

Професионално направление: 344  Счетоводство и данъци
Професия: 344020   Данъчен и митнически посредник

null

Професионално направление: 344   Счетоводство и данъци
Професия: 344010   Оперативен счетоводител

null

Професионално направление: 345 Стопанско управление и администрация
Професия: 345010  Икономист- мениджър

null
Професионално направление:   482 Приложна информатика
Професия: 482040  Организатор- интернет
null

Професионално направление:   482 Приложна информатика
Професия: 482040  Организатор- интернет