Правилници на ДФСГ „Интелект“ за учебната 2023-2024 година