Уведомяваме всички заинтересовани страни, има избран изпълнител по процедура с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР за обект „Ремонт на актова зала в ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен“.

Протокол избор изпълнител
ВАЖНО!!!

Уведомявам всички заинтересовани страни, че на основание чл. 188. ал. (2) от ЗОП удължавам срока за получаване на офертите по процедура с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР за обект „Ремонт на актова зала в ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен“, като същият се променя както следва:

 

Срок за получаване – 16.07.2018,

Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – гр. Плевен, 17:00 часа

 

Дата на отваряне на офертите: 17.07.2018 г. ДФСГ „Интелект“ – Плевен,

Кабинет на Директора, 13:00 часа.

Пълният текст на Съобщението може да прочетете тук:

Съобщение за удължаване на срок за ОП

Обява за обществена поръчка (Кликни тук)

ВТОРА Обява за обществена поръчка (Кликни тук)

Лице за контакт:
ДФСГ „Интелект“ – Плевен
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg
Михаела Карамфилова

Дата на публикуване    15.12.2014 г.
Вид: Обявление

Публична покана за доставки на материали и консумативи по:

Проект „УСПЕХ“, Проект „Нови възможности за моето бъдеще“, Проект „Близки срещи от пети вид“, Проект „Дигитални умения и иновативни подходи“ и сходни за нуждите на ДФСГ „Интелект“.

Идентификационен номер:

1166-2014-0001

Url до регистъра на ОП
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870

Указания и образци на документи:

pdf   Вътрешни правила

pdf   Решение

pdf  Протокол

Обява за обществена поръчка (Кликни тук)