STEM Професионална подготовка

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен  подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Това е предварителната фаза на проекта, която се реализира в България в ДФСГ „Интелект“ и преминава през следните етапи:

Първи етап на класиране се базира на подадени заявление, справка за извънкласна дейност и мотивация за включване в проектните дейности.

Втори етап на класиране – резултатите са с натрупване, като включват и точки от предварителните тестове за проверка на професионалното и езиково ниво, проведени с всички кандидати, подали редовни документи и допуснати до тест.

След структуриране на групата се преминава към предварителна подготовка в няколко направления:

  • професионална подготовка – работа по теми и програми свързани с тематиката на проекта и предстоящата мобилност в Краков;
  • езикова подготовка – регистрация в системата OLS и системна работа за дефиниране на езиковото ниво, развитие и тестване  след подготовката;
  • културна подготовка – запознаване с историята, културата и икономиката на Полша, подготовка за културен обмен.