Период на реализиране Наименование на програмата/ проекта
2022 – 2023НП „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
2022 – 2023НП „Заедно в изкуствата и спорта“
2022 – 2023НИ „Управляваме училището с ученическо самоуправление“
2022 – 2023НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“
2022 – 2023Проект на ДФСГ „Интелект“ по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
2021 – 2022Проект ”Българското военно чудо” по Национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и
на Министерството на отбраната (МО) „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ 2021
2021 – 2022Проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“
2021 – 2022Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
2021 – 2023Проект BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на образование“
2020 – 2023ДФСГ „Интелект“ – Училище посланик на ЕП
2019 – 2023 НП „Иновации в действие“
2019 – 2023 ДФСГ „Интелект“ – Иновативно училище от 2019 година.
2018 – 2019Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
2018 – 2019ДФСГ „Интелект“ – носител на награда „Глобално училище 2018“
2017 – 2018Проект „Еко кът за отдих и спорт“
2016 – 2018Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
2011 – 2015Проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката като част от проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“
2009 – 2010Проект „Униформата на моето училище“