На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г .,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен  бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Връчване на Сертификати