ДФСГ „Интелект“ участва в проект „Ученически практики“  за обучение на бъдещите мениджъри в реална работна среда. Чрез проект „Ученически практики“  се създават по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии и подобряване връзката между резултатите от професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване на   мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване на прехода от училище към пазара на труда или висшето образование и повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО.

ПРОЕКТ „УСПЕХ“

Гимназията участва и по проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката. Проектът е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“ за организиране на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към свободното време на гимназистите и техните интереси включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа и ученици с риск от отпадане или проява на агресия и насилие.

 

Реализирани проекти по инициативи на МОН и Министерството на финансите на Република България

Година Проект
2004-2005 Превенция „HIV – СПИН“ – работа с млади хора
2007-2008 Проект „Училището – територия на учениците“
2008-2009 Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“
2009-2010 Проект „Униформата на моето училище“
2011-2012 Проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката като част от проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“
2011-2012 Проект за популяризиране на ученето през целия живот
2012-2013 Проект „Ученически практики“ на МОМН
2013-2014 Проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от МОН
2014-2015 Европейска седмица на движението в България с подкрепата на МОН и Министерството на младежта и спорта
2016-2017 Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“
2017-2018 Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие  на ЕС, оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“

Ученици от ДФСГ „Интелект“ получиха сертификати след подготовката за проекта във Франция

ДФСГ „Интелект“  приключи предварителната подготовка на групата ползватели по проекта „Digital INTELLECT in the  Digital Age“- образователна ИНОВАТИВНА лаборатория.  За успешно й приключване и нивото на придобитите знания и умения в сферата на информационните технологии и икономическите дисциплини – част от подготовката по проекта в България- бяха раздадени сертификати. Компетенциите от предварителната подготовка са основата…

Детайли

„Camp за бизнес решения“ в ДФСГ „Интелект“

В ДФСГ „Интелект“- гр. Плевен се проведе инициативата „Camp  за бизнес решения“ между шестте учебни компании-  „Бетър Джуниър“ с ръководител Галя Димитрова, „Фиеста“ с ръководител Денка Недялкова, „Space“ с ръководител Лариса Недялкова, „Интелект груп“ с ръководител Анета Стойкова,  „Freestyle” с ръководител Теодор Петков и “Еуфория” с ръководител Йоана Лазарова. Учениците трябваше да взимат бизнес решения…

Детайли

За поредна година Сдружение „Рицари без броня“ ще реализира проект в партньорство с ДФСГ “Интелект“

Сдружение „Рицари без броня“ стартира проект „Младежки медийни кореспонденти“ по Програма „Еразъм+“. За поредна година проектът на сдружението ще се реализира в партньорство с ДФСГ „Интелект“. Чрез реализиране на проекта „Рицари без броня“ са си поставили целта да насърчат демократичното младежко участие в прилагането на политики на местно ниво, чрез повишаване степента на тяхната информираност,…

Детайли

Клуб „Творческа работилница – Интелект“

I. Цели:– Създаване на стимулираща среда за инициативност и творческата енергия изразена чрез изкуство (музикалност и артистичност) – Откриване  на артистичните заложби на децата. II. Очаквани резултати: *мотивирани млади хора с готовност за представяне на сцена; *подобрено сценично поведение адаптирано към конкретната хореография; *ясно изразено сценично присъствие и контакт с публиката; *развити творчески умения в…

Детайли

Одобрен проект на ДФСГ „Интелект“, „Обзавеждане и оборудване на кабинет по английски език – „ENGLISH LANGUAGE ROOM“

През месец ноември в ДФСГ „Интелект“ беше реализиран одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Наименование на проекта: „Обзавеждане и оборудване на кабинет по английски език – „ENGLISH LANGUAGE ROOM“ Основни цели: Осигуряване на привлекателна, красива и…

Детайли

В ДФСГ „Интелект“ започна подбора на участници по проект на Еразъм+

ДФСГ „Интелект“, като водеща професионална гимназия и дългогодишен участник в програма Еразъм +, стартира процеса на подбор сред своите ученици за участие в предстоящия проект: „Digital INTELLECT in the  Digital Age“- образователна ИНОВАТИВНА лаборатория, който ще се реализира със съдействието на партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD в гр. Ница – Франция през 2024 г. Проектът…

Детайли

Обучение на агенти за социална промяна

ДЕЙНОСТ 1 „ОБУЧЕНИЕ НА АГЕНТИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА „ОТ МЕН ЗАВИСИ ПРОМЯНАТА“ ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА Повишаване на информираността на 10 младежи от ДФСГ „Интелект“ с оглед придобиване на необходимите знания и умения за пряко участие на младите хора в демократичния процес на местно ниво и превръщането им в потенциални агенти на социална промяна. ОПИСАНИЕ…

Детайли

Ученици от ДФСГ „Интелект“ посетиха Регионален исторически музей

Деветокласниците от ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен посетиха Регионалния исторически музей в града. Инициативата е свързана със 147 години от избухването на Априлското въстание (20 април 1876г ) у нас и е част от дейностите по проект „ Национално осигуряване на съвременна и достъпна образователна среда“ по програма на МОН. В Историческия музей учениците бяха подробно …

Детайли

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

За поредна година  ДФСГ “Интелект“ гр. Плевен участва по проект BG05M2ОP001-2.015-0001  „ Ученически практики – 2“. На 14 март 2023 г. екип на гимназията в състав Директор – Емил Райков, ЗДУПД – М. Карамфилова и ръководители Л. Недялкова и К. Найденова, направиха проверка в три фирми за съответствие изпълнението на проектните цели и задачи. Посетените…

Детайли