ДФСГ „Интелект“ участва в проект „Ученически практики“  за обучение на бъдещите мениджъри в реална работна среда. Чрез проект „Ученически практики“  се създават по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии и подобряване връзката между резултатите от професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване на   мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване на прехода от училище към пазара на труда или висшето образование и повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО.

ПРОЕКТ „УСПЕХ“

Гимназията участва и по проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката. Проектът е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“ за организиране на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към свободното време на гимназистите и техните интереси включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа и ученици с риск от отпадане или проява на агресия и насилие.

 

Реализирани проекти по инициативи на МОН и Министерството на финансите на Република България

Година Проект
2004-2005 Превенция „HIV – СПИН“ – работа с млади хора
2007-2008 Проект „Училището – територия на учениците“
2008-2009 Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“
2009-2010 Проект „Униформата на моето училище“
2011-2012 Проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката като част от проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“
2011-2012 Проект за популяризиране на ученето през целия живот
2012-2013 Проект „Ученически практики“ на МОМН
2013-2014 Проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от МОН
2014-2015 Европейска седмица на движението в България с подкрепата на МОН и Министерството на младежта и спорта
2016-2017 Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“
2017-2018 Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие  на ЕС, оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“

Обучение на агенти за социална промяна

ДЕЙНОСТ 1 „ОБУЧЕНИЕ НА АГЕНТИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА „ОТ МЕН ЗАВИСИ ПРОМЯНАТА“ ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА Повишаване на информираността на 10 младежи от ДФСГ „Интелект“ с оглед придобиване на необходимите знания и умения за пряко участие на младите хора в демократичния процес на местно ниво и превръщането им в потенциални агенти на социална промяна. ОПИСАНИЕ…

Детайли

Ученици от ДФСГ „Интелект“ посетиха Регионален исторически музей

Деветокласниците от ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен посетиха Регионалния исторически музей в града. Инициативата е свързана със 147 години от избухването на Априлското въстание (20 април 1876г ) у нас и е част от дейностите по проект „ Национално осигуряване на съвременна и достъпна образователна среда“ по програма на МОН. В Историческия музей учениците бяха подробно …

Детайли

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

За поредна година  ДФСГ “Интелект“ гр. Плевен участва по проект BG05M2ОP001-2.015-0001  „ Ученически практики – 2“. На 14 март 2023 г. екип на гимназията в състав Директор – Емил Райков, ЗДУПД – М. Карамфилова и ръководители Л. Недялкова и К. Найденова, направиха проверка в три фирми за съответствие изпълнението на проектните цели и задачи. Посетените…

Детайли

Проект „Ученически практики – 2“

Обща информация за проекта На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

Детайли

Заключителна онлайн среща по проект “Living in a Challenging World”

На 11 декември се проведе последната онлайн среща на ученици и учители от Нидерландия, Гърция, Швеция, Исландия и България, участващи в проект по програма Еразъм+  “Living in a Challenging World”. Срещата бе организирана от Исландия – страна-координатор на проекта. Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ беше представена от осем ученика и двама учители. Акцентът на тази среща…

Детайли

ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ – училищe посланик на Европейския парламент през учебната 2019/2020 година

В четвъртата си година Програмата за училища посланици на ЕП ще обхване 10 нови училища. Програмата за училища посланици на Европейския парламент продължава да се разраства и през учебната 2019/2020 година ще работи с нови 10 училища от България. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна…

Детайли

Проект „Дигитална икономика – технологии за всички“

ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички” програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ № 2018-1-BG01-KA116-047187   Проект „Дигитална икономика – технологии за всички“ е провокиран от предизвикателствата на глобалната свързаност и дигиталните технологии, които променят традиционните правила на развитие както на бизнеса, така и на обществения сектор. Трансформацията на затворените корпоративни…

Детайли

ДФСГ „Интелект“ с високо признание от центъра за развитие на човешки ресурси

Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати – 96 точки от възможни 100 Центърът за развитие на човешките ресурси присъжда Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен. Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати – 96 точки от възможни 100. Това е…

Детайли

ДФСГ „Интелект“ – носител на награда „Глобално училище 2018“

„Глобалното образование е образование, което отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено.“                  …

Детайли