Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • повече съществуващи стажантски програми
  • повече случаи на сътрудничество с бизнеса.

Конкретно за ДФСГ „Интелект“ целите, които си поставяме са надграждане на професионалните знания, умения и компетенции чрез поставяне на учениците в реална работна среда и активно въвличане на специалистите от фирмите – партньори. Залагайки на метода „учене чрез правене“ ние вярваме, че участващите ученици от гимназията общо 70 на брой за учебната  2017 / 2018 г. ще усъвършенстват своята теоретична подготовка и ще успеят в рамките на 240 ч. по проекта да се докоснат до максимален брой практически казуси в реална работна среда.

Експертен персонал:

Име Презиме Фамилия Ниво
Албена Петрова Валянова-Капитанова наставник от работодател
Анатоли Александров Тодоров наставник от работодател
Анета Юлиева Стойкова Наблюдаващ учител
Веселка Симеонова Стоянова наставник от работотател
Галя Антонова Димитрова наблюдаващ учител
Галя Георгиева Петрова финансист (счетоводител)
Денка Иванова Недялкова наблюдаващ учител
Емил Кирилов Райков функционален експерт (директор)
Камелия Кънчева Парашкевова наставник от работодател
Лариса Симова Недялкова наблюдаващ учител
Мая Йорданова Димитрова наставник от работодател
Михаела Стефанова Карамфилова консултант по избор на практика
Рая Росенова Русанова наставник от работодател
Спаска Трифонова Василева наставник от работодател
Теодор Владимиров Петков наблюдаващ учител
Теодор Михайлов Димитров наставник от работодател

За учебната 2017/2018 училището разполага с 5 учебни фирми:

  1. SPASE;
  2. Учебна компания „Freestyle Electronics“ АД;
  3. Учебна компания „Интелект Груп“ АД;
  4. Учебна компания „Офис Рай“ АД;
  5. Учебна компания „Фиеста“ АД.

 

Фирмите, с които училището работи са:

Област Населено място Наименование на позицията Име на организацията-работодател Брой места Включени от училището Потвърдени от работодателя Период на провеждане Учебна година
Плевен Плевен Персонал, водещ счетоводни документи и сметки АОСИ КОНСУЛТ 7 7 7 01.05.2018 – 31.07.2018 2017/18
Плевен Плевен Административен персонал АОСИ КОНСУЛТ 6 6 6 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Икономика и мениджмънт Счети про ООД 3 3 3 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Икономика и мениджмънт Сторгозия АД 4 3 3 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Икономика и мениджмънт БРУМО ЕООД 7 7 7 01.05.2018 – 30.07.2018 2017/18
Плевен Плевен Икономист данъчно облагане БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН 4 4 4 02.05.2018 – 30.07.2018 2017/18
Плевен Плевен Икономист данъчно облагане Преслав Клима АС 4 4 4 02.05.2018 – 30.07.2018 2017/18
Плевен Плевен Икономическа информатика Теодор Димитров ЕООД 3 3 3 01.05.2018 – 31.07.2018 2017/18
Плевен Плевен Информатика ОРЕКСКОМ ЕООД 3 3 3 01.05.2018 – 31.07.2018 2017/18
Плевен Плевен Информатика и програмиране Теодор Димитров ЕООД 4 4 4 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Приложна информатика и програмиране ОРЕКСКОМ ЕООД 4 4 4 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Счетоводство и данъчно облагане< Преслав Клима АС 4 4 4 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Счетоводство, ТРЗ, делова кореспонденция БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН 4 4 4 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Финансово счетоводна информация БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН 4 4 4 01.05.2018 – 31.07.2017 2017/18
Плевен Плевен Финансово счетоводна информация и обработка на документи БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН 3 3 3 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Финансово счетоводна информация и обработка на документи Счети про ООД 3 3 3 01.03.2018 – 30.06.2018 2017/18
Плевен Плевен Финансово счетоводна информация и обработка на счетоводни документи Счети про ООД 4 4 4 01.05.2018 – 31.07.2018 2017/18

 

Брой на ученици в проекта:

Клас Паралелки (брой ученици) Общ брой ученици Брой ученици включени в практика (към момента) Процент обхванати в група
11 11. а – (20)
11. б – (26)
11. в – (21)
11. г – (24)
11. д – (15)
11. непр. – (2)
108 70 64.81%
Всички Общо 486 70 14.40%