Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост.

В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, като ги обучава поетапно през годините на професионалното обучение в училище, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.

В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да апробират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно прилагане на тази система в страната.

 Най-всеобхватният и системно значим от тези проекти е проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.

ДФСГ ”Интелект”- гр. Плевен, като водеща професионална гимназия стартира участието си в дуална форма на обучение през учебна 2021/2022 г. по специалност „ТЪРГОВИЯ“ и предлага обучение по дуалната система в партньорство с ДАЙХМАН, dm  България, КАУФЛАНД, ЛИДЛ и МЕТРО.

 Партньорските компании ще обучават учениците в реална работна среда.

В периода на обучение от 8 до 10 клас учениците ще провеждат т.н. „пробно стажуване“ – еднодневно с цел поетапно запознаване с реалната практическа работна среда.

 В 11-ти и 12-ти клас под ръководството на специално обучени за целта наставници, където те ще имат шанса да използват съвременните съоръжения на партньорската фирма, получават възнаграждение и трупат трудов стаж. След приключване на своето средно образование учениците са подговени за пазара на труда и могат да надграждат своите умения. Българската дуална система дава възможност на учениците, които желаят, да продължат своето обучение в университет.

В рамките на програмата учениците от първи гимназиален етап ще осъществят практическо стажуване в партньорските компании, а за преподавателите по професионална подготовка и учителите-методици от гимназията ще бъде организирано обучение за повишаване квалификацията и компетентностите.

Визията на проекта включва устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса. Създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално професионално образование и обучение в България е основната цел на проекта и има за цел да подпомогне различните институции, училища и фирми при организацията и осигуряването на качеството на дуалното професионално образование и обучение.

От 1.10. 2021 г. ДФСГ ”Интелект”, гр. Плевен се включи в тригодишната програма „Подкрепа за дуалната система на обучение“ (https://www.mon.bg/bg/100793) към Министерство на образованието и науката.

Предвидено е финансиране по следните дейности:

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

ДОКУМЕНТИ

ПОКАНИ И ПРОТОКОЛИ

Покана изработка работно облекло

Покана компютри и бели дъски

Покана учебни помагала

Покана климатик

Протокол учебни помагала-2

Покана софтуер

Покана 3D принтер

Покана флайери

Покана зареждане тонер касети

Покана облекло

Покана учебни помагала

 

Семинар на тема „Опазване на околната среда“

Съвместна инициатива с „МЕТРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по линията на партньорство в подкрепа на дуалното образовение.

координати на лектора Мария Маринова:

имейл: marina.marinova@metro.bg;

 https://www.facebook.com/marina.marinova.731

https://www.instagram.com/marina.marinova748/

 
 

 

 Открит урок с учениците от специалност „Търговия“ – дуално обучение по повод 11 юни – Ден на икономиста и откриване на кабинет по икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ Е ПАРТНЬОР В АВСТРИЙСКИЯ ПРОЕКТ ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ