ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Знам и мога“ Цели: Целта на обучението в клуба е да се попълнят пропуските в учебния материал по математика ЗП и повишаване на резултатите в учебния процес. Да се повиши интереса към науката математика и да се постигнат по-високи резултати на предстоящото НВО. Очаквани резултати: Попълване на пропуските в изучавания материал; Повишаване на интереса…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Математика за всеки“ Цели: Целта на обучението в клуба е да се попълнят пропуските в учебния материал по математика ЗП и повишаване на резултатите в учебния процес. Да се повиши интереса към науката математика и да се постигнат по-високи резултати на предстоящото НВО. Очаквани резултати: Попълване на пропуските в изучавания материал; Повишаване на интереса…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „ЕВРОПА“ Цели: Обучението по гражданско образование е в основата на личностното развитие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество. Гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на ученика като гражданин на Република България и на Европейския съюз и…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Лидерите с Интелект“ Цели: Занимания в групата по интереси ще помогнат на учениците да развият своите лидерски качества и да се включат в различни дейности, както и ще подпомогнат комуникацията между отделните класове. Най-полезното място за изява на младите лидери е именно ученическия съвет в гимназията, той е мястото, където учениците дават предложения, обменят…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Магията на словото“ Цели: Формиране на обществено самосъзнание, толерантност към околните и активна гражданска позиция у учениците. Повишаване на образователния процес, развиване и усъвършенстване на ключовите компетентности у учениците. Откриване, запазване и развиване таланта на всяко едно дете, така че то да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

Клуб „Традиции и изкуство“ Цели: Да се възпитава у учениците любов към българския фолклор и неговото богатство. Да се познават традициите и обичаите, свързани с годишния обреден календар. Да се съхранява богатството на автентичния фолклор. Очаквани резултати: Познаване на традициите и обичаите, свързани с празниците от годишния календар в българския фолклор, разбиране на символиката на…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 22/23

На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, Наредба за приобщаващото образование от 2016 г., чл. 16, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., чл. 26 от Вътрешните правила за работната заплата и Протокол № 14 от 14.09.2022 г.…

Иновации в действие – 2022-2023 учебна година

Видеоклип „История на интернет“ Образователен модел – ИНТЕЛЕКТ МОБИЛНОСТ В ПАЗАРДЖИК В периода от 26 до 28 април 2023 г., ДФСГ „Интелект“ бе гост на среща по НП „Иновации в действие“ с домакин „ПГИМ“ – гр. Пазарджик – иновативно училище. УЧАСТНИЦИ в програмата: 1. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, иновативно училище,…

Иновации в действие – обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Националната програма „Иновации в действие“ на МОН дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища партньори от страната. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерно училище, среда и общност. Място в които…